§ 1 ORGANISATIONEN
Organisationens namn är «Samarbetsorganisationen De Nordiske Hospitals Lege» (DNHL) med sekreterarens adress. Firmatecknare för organisationen är presidenten, i förening med arbetsutskottet eller presidiet.

§ 2 UPPGIFT
DNHL är en fritidsorganisation som, genom idrott och andra friskvårdsaktiviteter,  strävar efter att samla personalen inom den nordiska hälso- och
sjukvårdssektorn i en gemenskap, där både kroppen och själen utvecklas i  gott kamratskap mellan de anställda.

§ 3 MEDLEMSKAP
Samarbetsorganisationen består av föreningar tillhörande nordiska sjukhus, vårdhem, sjukhusadministrationer etc. Dessutom kan nordiska sjukhus-idrottsförbunden i resp land ingå, om de så önskar. Förening, som upptas som medlemsförening, skall vara medlem i resp lands förbund, om sådant finnes.
Medlemskontingenten (årsavgiften) inför kommande mandatperiod fastställes av ordinarie kongress. Medlemskontingenten första perioden är gratis, men
om föreningen deltar i «De Nordiske Hospitals Lege» får man betala en s k «pröva på avgift» som fastställs av presidiet.

Anställd inom vårdsektorn i de Nordiska länderna har rätt att deltaga vid arrangemang som genomförs av Samarbetsorganisationen även om han/hon inte
är medlem i någon förening. Förutom deltagaravgift etc till resp disciplin betalar han/hon 200 norska kronor extra som senare skall överföras till DNHL.

§ 4 REPRESENTATION
Samarbetsorganisationen leds av ett presidium som väljs på kongressen enligt följande:

  •  varje land har en representant (a)
  • representant nummer två utlöses om landet har ett eget rikstäckande förbund, som utser sin egen representant (b) , eller om landet har minst fem   medlemsföreningar (a)
  • till varje representant väljs/utses en personlig suppleant.

Mandatperioden är två år. För varje lands representant (a) påbörjas mandatperioden den 1 januari året efter den senaste kongressen. För rikstäckande förbunds representant (b) påbörjas mandatperioden den 1 januari året efter förbundet vid sin kongress etc genomfört val. Från resp kongress etc och fram till dess ny mandatperiod börjar har de avgående presidieledamöterna rätt av avsluta sitt arbete, men ej beslutsrätt när det gäller ekonomiska frågor etc.

§ 5 PRESIDIETS SAMMANSÄTTNING
Presidiet skall bestå av:
– president
– vice president
– kassör
– sekreterare
– övriga ledamöter
På Samarbetsorganisationens kongress väljs hela presidiet inkl personliga suppleanter enligt § 12 punkt 9. Valbar är varje myndig medlem av en nordisk sjukhusidrottsförening enligt § 3.
Presidiet fastställer själv sin dagordning och har rätt att tillkalla nödvändig sakkunskap vid behandling av Samarbetsorganisationens intressen.

§ 6 PRESIDIETS ÅLIGGANDE
Presidiet är under ansvar gentemot kongressen, som är den utövande myndigheten. Presidiet avhåller möte minst en gång årligen. Om presidenten, eller minst
tre medlemmar i presidiet påkallar ytterligare möten, kan så ske.

Vid presidiemöte krävs att minst fyra av presidiets medlemmar stöder framlagt förslag, samt att minst tre länder är representerade vid mötet. Vid lika röstantal gäller den mening som biträds av presidenten. 

Det är presidiets uppgift att hitta ny arrangör till ”De Nordiske Hospitals Lege”, samt att ett arrangemangsavtal skrivs enligt bilaga 3. 

Det åligger presidiet att bl a besluta i frågor rörande tävlingsbestämmelser och övriga frågor, som inte är av sådan art att de anses behöva hänskjutas
till kongressen för beslut. 

Protokoll från presidiemöte, som skall vara justerat av presidenten samt en på mötet vald justerare, utsändes, på sekreterarens språk, till samtliga
medlemsföreningar/förbund senast 30 dagar efter avhållet möte. 

§ 7 ARBETSUTSKOTT (AU)
Presidiet utser inom sig ett arbetsutskott (AU) bestående av president, kassör, sekreterare och vice president. AU är gentemot presidiet den utövande myndigheten av den dagliga verksamheten och skall bl a:
– förbereda presidiets möten
– verkställa av presidiet fattade beslut
– fatta beslut i frågor av brådskande karaktär. 
Protokoll från AU-möte, som skall vara justerat av presidenten, utsändes till presidiemedlemmarna senast 14 dagar efter mötet. Ämnen som varit föremål för behandling på AU-möte skall tas upp på förstkommande presidiemötes dagordning under rubriken «meddelande från AU», såvida ämnet inte är med på dagordningen som egen punkt.
Önskar presidiemedlem ändring av AU:s beslut, skall ämnet begäras upptaget som en egen punkt på dagordningen.

§ 8 KONGRESS
Kongressen, som är Samarbetsorganisationens ytterst beslutande organ, utövar sin myndighet under pågående kongress.

Följande röstantal gäller:
– medlemsföreningar, oavsett antal medlemmar, har vardera två (2) röster
– presidiemedlemmar har vardera en (1) röst
– medlemsorganisationer (rikstäckande förbund) har vardera en (1) röst.
Ingen person kan ha mer än en (1) röst.

§ 9 ORDINARIE KONGRESS
Ordinarie kongress avhålles varje ojämnt år före december månads utgång och kallas med minst 90 dagars varsel genom kungörelse i Samarbets-organisationens
cirkulär till medlemsföreningarnas/förbundens adresser. 

Förslag (motioner) från medlemsföreningarna/förbunden till ordinarie kongress skall sändas till DNHL. Tidsfristen är fastställd till 60 dagar före
aktuellt datum.

Inkomna motioner utsändes till medlemsföreningarna/förbunden senast 14 dagar före det anmälningstiden till ordinarie kongress utgår.

Dagordning, verksamhetsberättelse, räkenskaps- och revisionsrapport, budgetförslag, verksamhetsplan samt inkomna motioner (inkl presidiets
förslag till behandling av resp motion) skall utsändas till anmälda deltagare senast 14 dagar före ordinarie kongress.

§ 10 EXTRA ORDINARIE KONGRESS
Extra ordinarie kongress kan påkallas av presidiet. Extra ordinarie kongress skall äga rum om minst tre länder eller en tredjedel av Samarbetsorganisationens medlemsföreningar/förbund kräver detta och skriftligt framställer krav härom. Extra ordinarie kongress skall avhållas senast 60 dagar efter det att kravet rests.

Extra ordinarie kongress inkallas med 21 dagars varsel genom rekommenderat brev till medlemsföreningarna/förbunden. Dagordning skall bifogas.

§ 11 KONGRESSENS BESLUT
Vid ordinarie kongress avgöres ärenden med enkel majoritet. Vid uteslutning av medlemsförening samt vid stadgeändring krävs dock minst 3/4-delar av
de avgivna giltiga rösterna. Sluten/skriftlig omröstning kan ske där önskemål härom föreligger.

Kongressens beslut protokollföres och äger giltighet för vad som beslutas på kongressen. Protokollet justeras av kongressordföranden, samt två på kongressen valda justerare, och utsändes till samtliga medlemsföreningar/förbund senast 60 dagar efter avhållen kongress.

§ 12 DAGORDNING VID KONGRESSEN
Delegaterna väljer kongressordförande. Intill dess ordföranden är vald leds kongressen av presidiet. Ordföranden leder kongressen i överensstämmelse med dagordning och stadgar och bestämmer på vilket sätt under kongressen uppkomna meningsskiljaktigheter skall avgöras.

Vid kongressen skal följande ärende upptas till behandling:

1) Kongressens behöriga utlysning
2) val av funktionärer för kongressen
     a) två justerare
     b) två rösträknare
     c) ordförande
     d) sekreterare
3) Presidiets verksamhetsberättelse för den gångna mandatperioden
4) Räkenskaper/bokslut för den gångna mandatperioden
5) Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för presidiet för den gångna mandatperioden
6) Inkomna förslag (motioner) från presidiet, medlemsförening eller förbund
7) Fastställande av allmänna riktlinjer för presidiets verksamhet under den
kommande mandatperioden
8) Fastställande av ekonomisk plan/budget samt kontingent under den
kommande mandatperioden
9) Val av:
   a) ledamöter samt personliga suppleanter i presidiet som väljs av kongressen
   b) ledamöter samt personliga suppleanter i presidiet som utses av resp lands förbund och fastställes av kongressen
   c) president av ovanstående valda ordinarie ledamöter
   d) kassör av ovanstående valda ordinarie ledamöter
   e) två revisorer inför kommande mandatperiod
   f) valberedningen, bestående av tre ledamöter, inför nästa kongress.

§ 13 REVISION
Samarbetsorganisationens räkenskapsår är två år (1 augusti-31 juli). Samarbetsorganisationens räkenskaper revideras av två revisorer, som väljs på kongressen, enligt upprättat revisionsavtal.

§ 14 VALBEREDNING
Valberedningen inför nästa kongress skall bestå av tre ledamöter från olika
nordiska länder. Dessa väljs på ordinarie kongress.

§ 15 HEDERSLEDAMOT
Hedersledamot kan utses efter särskilt förtjänstfulla insatser under längre tid. Även personer utanför Samarbetsorganisationen, som genom uppoffrande
insatser gjort sig förtjänt därav, kan komma i fråga. Hedersledamot utses av kongressen på förslag från presidiet.

Hedersledamot skall
– erhålla den information som sänds ut från eller genom Samarbetsorganisationen
– inbjudas till kongressen där Samarbetsorganisationen svarar för kostnaderna på platsen (här ingår ej resan)
– inbjudas till ”De Nordiske Hospitals Lege”, varvid Samarbetsorganisationen betalar arrangemangsavgiften, d v s ej resa och logi.

§ 16 UPPLÖSNING
Samarbetsorganisationen kan endast upplösas om två kongresser avhållits efter varandra, varav den ena skall vara ordinarie kongress.
Om Samarbetsorganisationen upphör tillfaller behållningen Nordisk kulturfond, till förmån för nordiskt folkligt ungdoms- och idrottsarbete.